Informacje nieudostępnione

 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.), który należy przesłać na adres:

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

w Hrubieszowie

ul. Zamojska 16 A, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, wówczas Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).


Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia (art. 15 ust.1 u.d.i.p.). W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty (art. 15 ust.2 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2012 20:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Jurczuk
Ilość wyświetleń: 1988
18 listopada 2012 20:30 (Lech Jurczuk) - Zmiana treści zakładki.
18 listopada 2012 20:29 (Lech Jurczuk) - Zmiana treści zakładki.
18 listopada 2012 20:13 (Lech Jurczuk) - Dodanie nowej zakładki.