Stanowiska

Dyrektor PZPSW

Informacje

Dyrektor PZPSW - Lech Jurczuk

Zakres czynności:
- kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
- prowadzi nadzór pedagogiczny dla nauczycieli i wychowawców PZPSW,
- sprawuje opiekę i stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniom i wychowankom,
- przewodniczy Radom Pedagogicznym SOSW i Bursy Międzyszkolnej,
- realizuje uchwały Rad Pedagogicznych i wstrzymuje te, które są niezgodne z ustawą lub z obowiązującym prawem,
- powierza stanowiska wicedyrektorów jednostki i odwołuje z nich,
- określa zakres obowiązków i kompetencji dla każdego stanowiska w jednostce,
- pełni rolę kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników,
- powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów i odwołuje ich z tych funkcji,
- organizuje i prowadzi nadzór nad przebiegiem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
- dokonuje oceny pracy nauczycieli,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom jednostki,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników PZPSW,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę jednostki,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- wykonuje inne zadania wynikające z innych przepisów prawa.

Wicedyrektor PZPSW ds. kształcenia specjalnego

Informacje

Wicedyrektor PZPSW ds. kształcenia specjalnego - Agata Malon

Zakres czynności:
1. Podczas nieobecności dyrektora – kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Sprawuje i realizuje nadzór pedagogiczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej SOSW podjęte w ramach ich kompetencji;
5. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia praktyk pedagogicznych;
6. Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
7. W porozumieniu z dyrektorem PZPSW podejmuje decyzje w zakresie przyjmowania lub skreślenia w listy uczniów SOSW;
8. Koordynuje pracę nauczycieli i pracowników pomocniczych SOSW w każdym jej zakresie;
9. Odpowiada za planowanie i organizację pracy dydaktycznej w SOSW :
• przygotowuje wstępny projekt organizacji pracy SOSW,
• przygotowuje tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,
10. Inspiruje nauczycieli do aktywnej, owocnej pracy z młodzieżą.

Wicedyrektor PZPSW ds. wychowawczych

Informacje

Wicedyrektor PZPSW ds. wychowawczych - Edyta Targońska

Zakres czynności:
1. Podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora ds. kształcenia specjalnego – kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Sprawuje i realizuje nadzór pedagogiczny w bursie i internacie SOSW;
3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
4. Realizuje uchwały Rad Pedagogicznych bursy i SOSW, podjęte w ramach ich kompetencji;
5. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
6. Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
7. W porozumieniu z dyrektorem PZPSW podejmuje decyzje w zakresie przyjmowania lub skreślenia w listy wychowanków bursy i internatu SOSW;
8. Koordynuje pracę wychowawców i innych pracowników bursy i internatu SOSW w każdym jej zakresie;
9. Odpowiada za planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej w bursie i internacie SOSW :
• przygotowuje wstępny projekt organizacji bursy,
• przygotowuje tygodniowy plan zajęć wychowawczo – opiekuńczych,
10. Inspiruje wychowawców do aktywnej, owocnej pracy z młodzieżą.

Główny Księgowy PZPSW

Informacje

Główny Księgowy PZPSW - Małgorzata Barczuk

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie rachunkowości PZPSW,
- Wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych oraz wykonywanie czynności dysponenta środków budżetu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
- Prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- Planowanie budżetu i wykonywanie czynności w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
- Dysponowanie środkami finansowymi PZPSW zgodnie z planem finansowym,
- Planowanie środków finansowych na bieżącą działalność jednostki oraz środków finansowych na remonty zgodnie z przepisami prawa budżetowego, ustawą o finansach publicznych i ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami,
- Zapewnienie zabezpieczenia finansowego dla zawieranych przez PZPSW umów cywilno–prawnych,
- Zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych oraz obsługi kasowej,
- Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rozliczeń operacji kasowych,
- Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i zabezpieczenie terminowego odprowadzania gotówki na rachunek bankowy,
- Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów księgowych, ewidencji, rejestrów oraz sprawozdań finansowych,
- Nadzór nad prawidłową wyceną majątku jednostki poprzez prowadzenie właściwych ewidencji,
- Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów finansowo–księgowych.

Kierownik administracyjny PZPSW

Informacje

Kierownik administracyjny PZPSW - Zbigniew Skoczylas

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie bieżących spraw administracyjnych i gospodarczych, w tym: administrowanie majątkiem ruchomym i trwałym PZPSW, organizacja i nadzorowanie bieżących napraw i konserwacji, planowanie remontów średnich i kapitalnych,
- Współorganizowanie zaopatrzenia w sprzęt, wyposażenie jednostki, pomoce naukowe oraz materiały eksploatacyjne,
- Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania obowiązków pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników obsługi,
- Prowadzenie zabezpieczenia budynków, urządzeń i inwentarza przed kradzieżą i pożarem, organizacja przeglądów technicznych obiektów,
- Prowadzenie ewidencji rozliczeniowej w zakresie: zużycia odzieży ochronnej, przedmiotów nietrwałych i materiałów eksploatacyjnych oraz godzin pracy pracowników obsługi,
- Współuczestniczenie w opracowaniu planu rzeczowego i finansowego PZPSW,
- Sporządzanie sprawozdań z zakresu swej działalności.
- Wykonywanie innych czynności związane z funkcjonowaniem PZPSW zleconych przez dyrektora jednostki.

Sekretarz PZPSW

Informacje

Sekretarz PZPSW - Grażyna Musielak

Zakres obowiązków:
1. Obsługa sekretariatu, w tym: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja i prowadzenie książki korespondencyjnej, prawidłowe przechowywanie pism i dokumentów, przyjmowanie faksów i telefonogramów oraz przekazywanie ich treści według ustalonego porządku, przechowywanie i zabezpieczenie: pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów podlegających szczególnemu zabezpieczeniu, obsługa interesantów, udzielanie informacji, zamawianie druków szkolnych;
2. Prowadzenie terminarza spraw i czynności.
3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Prowadzenie archiwum.
5. Właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań.
6. Powiadomienie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy i naruszaniu przez pracowników przepisów o ochronie mienia oraz zasad dyscypliny pracy.
7. Prowadzenie ewidencji delegacji.
8. Prowadzenie zeszytu kontroli i wizytacji.
9. Prowadzenie spraw uczniowskich, w tym: opracowywanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw uczniowskich, wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji, prowadzenie ksiąg uczniów, prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy oraz rejestru realizacji obowiązku szkolnego, załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły, prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym, przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Prowadzenie zeszytu zewnętrznych rozmów telefonicznych.
11. Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez dyrekcję PZPSW.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2012 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Jurczuk
Ilość wyświetleń: 3658
15 lutego 2014 04:49 (Lech Jurczuk) - Zmina danych stanowiska: Sekretarz PZPSW.
16 grudnia 2012 14:51 (Lech Jurczuk) - Zmina danych stanowiska: Główny Księgowy PZPSW.
16 grudnia 2012 14:38 (Lech Jurczuk) - Zmina danych stanowiska: Wicedyrektor PZPSW ds. wychowawczych.